Actievoorwaarden

 

Actievoorwaarden “Winactie Douwe Egberts barista kit”

 

 1. Algemeen
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Douwe Egberts Actie (verder te noemen: de “Actie”) van Jacobs Douwe Egberts in samenwerking met Albert Heijn B.V. (verder te noemen: “de Organisator”).
 3. Dit zijn de overkoepelende voorwaarden voor de individuele winacties in de winkel.
 4. Deze Actie heeft als doel, door middel van een winactie, het merk Jacobs Douwe Egberts te promoten.
 5. Deze Actie loopt van 14 oktober 2019 tot en met 20 oktober 2019.
 6. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.
 7. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

 

 1. Deelname
 2. Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 3. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator en medewerkers van Albert Heijn, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 4. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 5. Wanneer men deelneemt aan de Actie, verwerken Organisator en Albert Heijn de door deelnemer opgegeven contactgegevens om de deelname aan de Actie te registreren en/of bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen, (“Gegevens”). De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en Albert Heijn en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. Organisator en Albert Heijn bewaren de inschrijvingen en informatie over de deelname nog na afloop van de Actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van 1 maand bewaard en daarna verwijderd.
 6. Deelnemer aan de Actie is een ieder die tijdens de actieperiode 2 producten van de merken Douwe Egberts, L’Or of Senseo bij Albert Heijn koopt die dan ook in de Bonus zijn en hiervan de kassabon, met zijn/haar naam, telefoonnummer en e-mailadres, inlevert in de daarvoor bestemde ton in de winkel.
 7. De uiterste inleverdatum is 23 oktober 2019.
 8. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 9. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door Organisator.

 

III. Prijzen

 1. In elk filiaal van Albert Heijn kunnen deelnemers kans maken op het winnen van een Douwe Egberts barista kit gevuld met koffie en barista hulpmiddelen, totaal t.w.v. €49,45. Per filiaal wordt één barista kit beschikbaar gesteld. De prijzen kunnen niet worden omgezet in geld.
 2. De supermarktmanager van het desbetreffende filiaal zal namens Organisator per filiaal één winnaar uit de ton halen.
 3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. De winnaars worden uiterlijk op 27 oktober 2019 bekendgemaakt.
 5. De winnaars van de barista kit krijgen persoonlijk bericht.
 6. Indien de winnaar niet binnen 3 weken reageert op het persoonlijk bericht, vervalt deze prijs en komt deze toe aan de Organisator.
 7. De prijsuitreiking van de barista kit vindt, uiterlijk zes weken na bekendmaking van de winnaars, plaats door uitreiking op door de supermarktmanager van het desbetreffende filiaal te bepalen locatie.
 8. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij

weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

 

 1. Aansprakelijkheid
 2. Organisator en Albert Heijn zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs
  24. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. Noch Organisator noch Albert Heijn kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben
 4. De Organisator en Albert Heijn zijn niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

 1. Slotbepalingen
 2. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar info@ah.nl. Albert Heijn zal dit op zich nemen.
 3. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen van toepassing.

 

Aldus opgemaakt te Zaandam op 13 september 2019

 

 

Pin It on Pinterest